Loading...

BAŞKANIN MESAJI

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Faaliyet raporları başlıklı 41. Maddesi ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı resmi gazetede yayınlanan, “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik”, 22 Nisan 2021 tarih 31462 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereğince birliğimizin faaliyet raporunu hazırladık. 2021 mali yılının faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırladığımız rapor 2021 yılında beklentilere ne kadar cevap verdiğimizi ve planladıklarımızı nasıl gerçekleştirdiğimizi ortaya koymaktadır. Faaliyet raporunda bilgilerin eksiksiz olmasına ve faaliyet sonuçlarının tüm yönleriyle açıklanmasına, bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olmasına dikkat ettik. 

Birlik olarak, 2021 yılında, Meclisimizce alınan kararların uygulanmasını, ayrıca üye belediyelerimizden gelen talepler ve yetkili organlarımızca alınan kararlar doğrultusunda çalışmalar yapmaya özen gösterdik. Üye Belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlarla karşılıklı güven, işbirliği ve katılımcılığa yönelik birliktelikler oluşturduk. 

Gücümüzün ve olanaklarımızın farkında olarak, tüm kaynaklarımızı özenle kullanmaya gayret ettik. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, Birliğimizin üretkenliğinin, verimliliğinin ve etkinliğinin arttırdığının göstergesidir. Çalışma arkadaşlarımı özverili çalışmalarından dolayı kutlarım. Meclisimize, değerli katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım.

Mustafa TUTUK
Yalova Belediye Başkan V.
Birlik Başkanı